Torre de guaita de Sant Llorenç

Població
  • Sant Llorenç de la Muga
Localització
  • A la riba dreta de la Muga.
Telèfon
  • 972 56 91 40
Correu electrònic
  • ajuntament@santllorencdelamuga.cat
Època
  • Segle XII-XIII
Arquitectura
  • L’estructura defensiva de Sant Llorenç és força complexa ja que es basa en la conjunció de tres elements ben diferenciats: el castell, les muralles de la vila i la torre de guaita. Tots aquests elements estan condicionats per l’orografia del terreny i les vies de comunicació.


    El castell de Sant Llorenç de la Muga apareix ja esmentat l’any 1210 en el testament d’Arnau de Llers. Està situat just al mig de la vall de la Muga, en un lloc, per tant, sense visibilitat i de difícil defensa. El fet d’estat prop del riu ha estat la causa que tot el flanc de migdia, que dóna a la Muga, s’esllavissés i hagi pràcticament desaparegut. Es conse

Estat de conservació del conjunt
  • Molt bo
Estat de conservació dels murs
  • Molt bo

La Torre de guaita va ser construïda al s. XIII i actualment es troba en un perfecte estat de conservació. Té planta completament circular coronada i es troba construïda sobre la roca mare. És un excel·lent mirador sobre la vall de La Muga i el poble de Sant Llorenç.