Perfil del contractant

El Consorci Salines Bassegoda, com a ens públic que realitza contractacions i d’acord amb el que disposa l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, difon mitjançant Internet el seu perfil de contractant. En aquest perfil s’inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació general de l’òrgan de contractació.

 

Licitacions previstes

En aquest moment no hi ha licitacions previstes


Licitacions en curs

En aquest moment no hi ha licitacions en curs


Licitacions adjudicades

En aquest moment no hi ha licitacions adjudicades