Concurs de fotografia - La Samarreta que no es paga amb diners

Fotografies a concurs


Bases del concurs

1. Objecte del concurs

El Consorci Salines Bassegoda organitza un concurs fotogràfic a través d’Instagram anomenat #LaSamarretaQueNoEsPagaAmbDiners.

 

2. Objectius

El Consorci Salines Bassegoda convida als participants a realitzar fotografies del territori per a que formin part del disseny de la nova samarreta.

 

3. Requisits de participació

Per tal de poder participar en el concurs els participants han de:

  1. Seguir a @salinesbassegoda 
  2. Enviar la fotografia/es en resolució 300ppp a noemi@salines-bassegoda.org
  3. Ser els autors materials de la fotografia concursant, que ha de ser original.
  4. Cada participant pot participar amb tantes fotos com vulgui dins el termini del concurs i sempre d'acord amb la temàtica del mateix.
  5. Podran participar en el concurs les persones majors de 14 anys. En el cas dels menors d’edat, segons l’article 14 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de protecció de dades de caràcter personal, s’estableix que “podrà procedir al tractament de les dades els majors de catorze anys amb autorització dels pares o tutors legals”.
  6. La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram, que poden consultar-se a https://help.instagram.com/581066165581870/?helpref=uf_share.

 

4. Condicions generals

El Consorci Salines Bassegoda es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del concurs. 

El Consorci Salines Bassegoda es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, es reserven el dret de posar qualsevol sospita en aquest sentit, en coneixement de l’empresa responsable de la plataforma d'Instagram, perquè adopti les mesures que corresponguin. Igualment, El Consorci Salines Bassegoda es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.

 

5. Calendari del concurs

De l’5 de juliol al 31 de juliol de 2023.

 

6. Criteris de valoració

El jurat estarà format pels ambaixadors de #LaSamarretaQueNoEsPagaAmbDiners i un membre del Consorci Salines Bassegoda, que triaràn les dues imatges guanyadores.

 

7. Premis del concurs

Les dues fotografies guanyadores seran la nova imatge de la samarreta de Salines Bassegoda.

 

8. Procediment d’acceptació

Es farà saber als guanyadors per email i es comunicarà públicament a través de les xarxes socials del Consorci.

 

9. Limitació de la responsabilitat

El Consorci Salines Bassegoda no és el responsable de les interrupcions o errors a internet, a les xarxes socials del Consorci, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, errors de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliurement o dades personals.

El Consorci Salines Bassegoda exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i , en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.

El Consorci no es responsabilitza de les fotografies que els participants publiquin al seu compte d’Instagram. Aquestes pertanyen exclusivament als seus autors i, en conseqüència, l’autor/a ha de comptar amb l’autorització de les persones que apareguin a les fotografies publicades, si n’hi apareixen. 

El Consorci no es responsabilitza que un tercer reclami drets d’imatge sobre qualsevol contingut publicat com a conseqüència del present concurs.

 

10. Exempció de responsabilitat de la xarxa social

La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra de cap manera aquesta promoció ni hi és associada.

 

11. Propietat intel·lectual

La participació en el concurs comporta la cessió gratuïta dels drets patrimonials i de propietat intel·lectual sobre les fotografies en favor del Consorci Salines Bassegoda per a la seva explotació en qualsevol format o suport, per a qualsevol sistema, procediment o modalitat coneguda en l'actualitat.
L'esmentada cessió es realitza a l'efecte de la seva explotació dirigida a la realització d'accions i actuacions relacionades amb la promoció del territori del Consorci Salines Bassegoda. La cessió dels drets abans citats es realitza per a tot el temps en què triguin els projectes a passar al domini públic i s'atorga per a l'àmbit territorial universal, inclosa l'explotació a la xarxa d'Internet.
En tot cas el Consorci es compromet a fer constar el nom del creador de la o les imatges.

 

12. Altres normes

La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat i el criteri interpretatiu del Consorci Salines Bassegoda pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, els organitzadors del concurs, quedaran alliberats del compliment de qualsevol obligació concreta amb ell.

L'organització, a més, es reserva el dret de denunciar i demanar l'eliminació de la fotografia si alguna imatge vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.

El Consorci Salines Bassegoda es reserven el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest sorteig en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte d’altres.

El Consorci Salines Bassegoda com a organitzador del concurs, el podrà declarar desert si la quantitat i/o la qualitat de les fotografies així ho indiquen.

Per a qualsevol dubte envieu-nos un missatge a través d’Instagram o a l’e-mail noemi@salines-bassegoda.org